Terapi och stöd

Compassionfokuserad terapi

Terapin fokuserar på att utveckla lugn, trygghet och omhändertagande förhållningssätt mot dig själv och andra, en styrka för att kunna tolerera obehag, en förståelse för dina svårigheter och motivation till förändring. Du lär dig att förstå och ta hand om dina känslor, istället för att hamna i mönster av självkritik eller undvikande av det som är jobbigt. Det skapar förutsättning för bra relationer med andra. Terapin syftar till långsiktig förändring och inte bara symtomlindring.

Kris- och sorgbearbetning

Under livet utsätts vi alla för svåra händelser och kriser såsom separation, skilsmässa, närståendes dödsfall, sjukdom hos dig själv eller närstående, arbetslöshet. Vid en kris kan du även komma i kontakt med tidigare påfrestningar. I dessa situationer kan det vara hjälpsamt att samtala med någon för att få möjlighet att förstå och hantera den svåra situation som har uppkommit. En bearbetad kris leder till nya insikter och du utvecklas som person.

Mindfulness

Mindfulness handlar bland annat om sinnesnärvaro och att bemöta sig själv och andra på ett icke-dömande sätt. Genom att vara medvetet närvarande i nuet kan du bli friare att välja hur du vill agera på det som händer i kroppen, med känslorna och tankarna i varje ögonblick. Vid träning i mindfulness utvecklar du färdigheter i detta och du blir bättre rustad i att möta vardagens stress och utmaningar. Mindfulness är en av grunderna i den buddhistiska filosofin och psykologin med avsikt att minska lidande.

Psykodynamisk terapi

Målet med psykoterapin är att lära känna dig själv, få insikter om dig själv och de mönster du har.  Det hjälper dig att komma tillrätta med de svårigheter och ibland lidande som du upplever. I terapin vänds uppmärksamheten mot inre konflikter och de tankar och känslor som är kopplade till dessa.  Man tar också hjälp av vad som händer i relationen till terapeuten. För att förstå orsaken kan man i terapin undersöka upplevelser tidigare i livet och hur dessa påverkar hur du känner och relaterar till dig själv och andra idag.

Samtal för äldre

Samtalen riktar sig till dig som definierar dig som äldre och önskar prata om det som tynger dig eller dela den livshistoria du bär med dig. Det kan finnas ett ökat behov att få tala om existentiella frågor, vilket kan bidra till att man ser och försonas med livet som det blev. Anhörigsamtal finns för dig som vill tala om hur det är att vara närstående till någon som är i slutet av livet.

Stödjande samtal

Stödjande samtal kan hjälpa dig som behöver någon som lyssnar på dig och hjälper dig att utveckla strategier för att hantera besvärliga situationer i vardagslivet. Vi tittar på hur du praktiskt kan gå till väga och vilken hjälp som finns att få.